Uppförandekod

Palliance AB är ett privat bolag med verksamhet i Sverige och Norge. Kärnverksamheten inkluderar utveckling, produktion, försäljning och leverans av diagnostiklösningar, säkra hygienlösningar och medicinsk egenvård, i samarbete med leverantörer i Europa, USA och Kina/Asien.

Vi skall hålla en hög etik och moral i samtliga alla våra relationer och arbeta aktivt med god affärsetik och ett socialt engagemang. Vi skall utföra vårt arbete på ett ansvarsfullt, transparent och konsekvent sätt och motsätter oss all typ av korruption. Vi förväntar oss samma inställning från alla parter som vi samarbetar med.

Vi skall alltid ta hänsyn till klimat och miljö och sträva efter långsiktiga och förtroendefulla relationer.

Uppförandekoden beskriver våra värderingar och de krav vi ställer på såväl medarbetare som leverantörer och affärspartners.

Arbetsmiljö och arbetsvillkor

Genom ett nära samarbete med våra leverantörer och medarbetare samt med lyhördhet för varje individs önskemål eftersträvar vi att vara en attraktiv arbetsgivare och leverantör.

Hos oss skall samtliga medarbetare erbjudas en stimulerande, säker och god arbetsmiljö. Medarbetarna skall ha tydliga mål för verksamheten, väl definierade arbetsuppgifter och befogenheter samt förutsättningar – såsom tid, kunskap och resurser – för att utföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt.

Vi värnar om den enskilda individen och om att vara en lyhörd och tillgänglig uppdrags- och arbetsgivare. Alla medarbetare uppmuntras att medverka till en bra arbetsmiljö genom att ta ansvar för sitt arbete och visa omtanke om varandra. Arbetsmiljön för våra medarbetare är reglerad i vår arbetsmiljöpolicy.

Vi rekryterar, behåller och utvecklar våra medarbetare på ett sätt som gynnar både våra kunder och vår egen långsiktiga utveckling och framgång.  Alla medarbetare skall omfattas av olycksfallsförsäkring. Kollektivavtal eller motsvarande, som har ingåtts, skall följas. Veckoarbetstid skall inte överstiga den lagliga gränsen. Anställda skall ersättas skäligt för övertidsarbete. Anställda skall ha ett skriftligt anställningsavtal som är juridiskt bindande och skrivet på ett språk som den anställda förstår samt ha rätt till lagstadgad betald semester, veckoledighet, raster samt sjuk- och föräldraledighet.

Våra leverantörer skall sträva efter att erbjuda en säker och god arbetsmiljö för alla medarbetare, med syfte att främja trivsel och minimera risker och arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. Detta innebär bland annat att man som leverantör har relevanta rutiner och åtgärdsplaner avseende arbetsmiljöfrågor, samt följer gällande arbetsmiljölagstiftning.

Hos våra leverantörer skall arbetarskydd, lön, arbetstid, övertidsersättning och socialförsäkringsskydd vara reglerad och i enlighet med nationell lagstiftning i det land där verksamhet bedrivs. Kollektivavtalad minimilön är därmed den lägsta acceptabla lönen. Vi uppmuntrar dock våra leverantörer att säkerställa att lönen minst är tillräcklig för att täcka sina anställdas grundläggande behov. Lönen skall betalas ut minst en gång per månad. Vad gäller diskriminerande lönesättning ställer vi samma krav på våra leverantörer som vi gör på vår egen organisation avseende jämställdhet och mångfald.

Jämställdhet och mångfald

Vi accepterar inte kränkande behandling. Inom vår verksamhet tillåter vi inte direkt eller indirekt diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion, ålder, funktionshinder, kön, civilstånd, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, ålder, medlemskap i fackförening, politiska åsikter eller annan jämförbar orsak inom områden som exempelvis anställning, lön, utbildning, befordran och avsked.

Vi värnar om mångfald och gör inte skillnad avseende medarbetares kön, etnicitet eller bakgrund när det gäller arbetsförhållanden. Inom vår verksamhet är det t.ex. en självklarhet att både kvinnor och män skall kunna förena sitt förvärvsarbete med föräldraskap.

Meddelar- och yttrandefrihet

Vi stödjer meddelar-och yttrandefriheten. Alla har rätt att muntligen eller skriftligen tala om vad han eller hon tycker. Undantaget meddelarfriheten är vissa sekretessbelagda uppgifter som till exempel avser enskild person och annan personlig eller företagshemlig information.

Föreningsfrihet

Föreningsfriheten är grundlagsstyrd och innebär att alla har rätt att samlas för att ägna sig åt gemensamma intressen, diskutera eller demonstrera samt att bilda eller tillhöra organisationer med olika syften.

Våra leverantörer skall följa den lagstiftning som finns i de länder de är verksamma.

Leverantörer

Vi har som utgångspunkt att våra för ändamålet relevanta leverantörer följer vår uppförandekod. En förutsättning för samarbete är att leverantören inte finns med på EU:s sanktionslista, något som alltid kontrolleras, såväl innan uppstart av samarbete som löpande årligen.

Vi förväntar oss att våra leverantörer kommunicerar kraven ett led bakåt och ansvarar för att kraven följs hos deras leverantörer. Vi eftersträvar att över tid utvecklas tillsammans med våra leverantörer. Vi har en dialog med våra leverantörer om frågor som kan uppkomma gällande innehållet i denna uppförandekod, såsom tolkning och tillämpning av dess principer och krav.

För att kunna följa upp detta kommer Palliance att göra särskild avtalsuppföljning vad gäller efterlevnad av denna uppförandekod. Det kan ske genom att vi begär in dokumentation, utför revisioner på plats, granskar och godkänner åtgärdsplaner samt kontrollerar implementeringen av dessa.

Leverantörer uppmanas att vidta lämpliga åtgärder för att innehållet i denna uppförandekod implementeras i den egna verksamheten liksom i leverantörskedjan.

Kunder och kvalitet

Vi skall på ett kvalitativt sätt förenkla och förbättra vardagen för våra kunder. Vi skall vara en kvalificerad leverantör av tjänster inom verksamhetsutveckling och chefsstöd. Detta gör vi genom en nära dialog och relation med våra kunder samt med hög kompetens och kunskap om de specifika tjänsteområden vi arbetar med.

Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra kunders tillfredsställelse. Vi skall eftersträva att våra kunder alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör. Kundernas krav och önskemål skall tillgodoses genom att våra åtaganden och arbeten uppfyller avtalade villkor. Vi har en kvalitetspolicy, ett antal uppsatta kvalitetsmål, som följs upp löpande, genom implementerade egenkontroller och slutkontroller i våra operativa processer samt en utsedd kvalitetsansvarig.

Våra leverantörer är en viktig del i våra leveranser till våra kunder och skall ha implementerat rutiner och arbetssätt som säkerställer ett strukturerat kvalitetsarbete, enlig beskrivningen i den här punkten, som ett minimum.

Affärsetik och integritet

Vi skall hålla hög affärsetik och i samtliga relationer sköta arbetet på ett ansvarsfullt, transparent och konsekvent sätt. Vi respekterar alltid immateriella rättigheter och skyddar konfidentiell information mot missbruk, stöld, bedrägeri eller otillbörligt röjande.

Vi motsätter oss och skall bekämpa all typ av maktmissbruk och korruption, inklusive utpressning och bestickning, och har höga krav på hederlighet och integritet. Vi skall aktivt arbeta för att motverka alla former av penningtvätt och bedrägerier. Vi utgår från och följer, som ett minimum, FN:s konvention mot korruption. Vi förväntar oss samma sak från alla parter som vi samarbetar med. Vi varken ger eller tar emot gåvor som kan påverka eller ge intryck av att påverka integritet och omdöme i en affärsrelation. Vi ger inga politiska bidrag eller gör underlättande betalningar t.ex. till medarbetare på andra företag eller i offentlig befattning. Gåvor och andra förmåner som inslag i en affärsrelation skall vara av ringa värde och omfattning för mottagaren. Donationer till välgörande ändamål eller sponsring kan genomföras om det kan säkerställas att de inte görs i syfte att dra en kommersiell fördel.

Vi står för rättvis handel och främjar fri konkurrens. Vi agerar oberoende av våra konkurrenter och försöker aldrig inhämta information om konkurrenter som inte är allmänt tillgänglig. Vi undviker att hamna i intressekonflikter, som kan äventyra vår trovärdighet hos våra kunder och andra intressenter.

Vi håller alltid det vi lovat och lovar aldrig något vi inte kan hålla. Vi återkopplar alltid till våra kunder enligt de överenskommelser vi har. Vi arbetar utifrån våra kvalitetssäkrade verksamhetsprocesser och garanterar våra kunder att vi alltid arbetar utifrån dessa och med samma metoder. Genom dessa processer säkerställer vi hög kvalitet i våra tjänsteleveranser och avviker inte från våra kunders kravspecifikationer.

Samhällsansvar och lagefterlevnad

Vi skall följa de avtal, lagar och regler som samhället fastslagit, samt säkerställa att vi har och följer nödvändiga tillstånd, licenser och registreringar. Vi har ett aktivt och engagerat hållbarhetsarbete.

Vi har tydliga mål avseende tillväxt och lönsamhet och bidrar till samhällets utveckling både genom att erbjuda arbetstillfällen och nya karriärmöjligheter för människor samt genom att erbjuda effektiva lösningar till företag och organisationer.

Vi strävar efter att vara en ansvarsfull samhällsaktör som tar aktiv del i att utveckla samhället till det bättre. Om möjlighet finns, skall vi verka för och vara närvarande i den lokala och regionala samhällsutvecklingen. Vi skall, när så är möjligt, erbjuda möjlighet till praktik eller anställning för personer som har behov av stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Vi stöttar också gärna organisationer och föreningar som vi känner gemenskap med. Vår kommunikation med vår omgivning är tydlig och transparent.

Vi följer tillämpliga internationella konventioner, såsom FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s kärnkonventioner, FN:s barnkonvention, FN:s konvention mot korruption, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, samt FN Global Compact (se Bilaga 1).

Våra leverantörer skall följa all tillämpbar lagstiftning i det land där tillverkning och verksamhet bedrivs. Om något krav som anges i denna uppförandekod står i konflikt med nationell lagstiftning i det aktuella landet, skall lagen ha företräde. Om kraven i vår uppförandekod har en högre standard än den nationella lagstiftningen i det land där verksamhet bedrivs, skall kraven i denna uppförandekod ha företräde.

Vi accepterar inte barnarbete. Våra leverantörer skall skydda barn från ekonomisk exploatering och arbete som är skadligt för barns personliga utveckling, utbildning och välbefinnande. Utöver detta skall våra leverantörer även skydda personer upp till 18 år från arbete som kan äventyra deras hälsa och säkerhet (ILO Convention nr 182). Enligt ILO Minimum Age Convention nr 138 definieras personer under 15 år som barn. Undantag, med en lägre gräns på 14 år, gäller för vissa länder.

Miljö

Vi strävar efter att göra val med hänsyn taget till miljön. Detta gäller i alla delar av verksamheten – när vi levererar våra produkter och tjänster såväl som när vi köper produkter från leverantörer. Vi är en aktiv och medveten aktör för att ta vår del av miljöansvaret.

Vi arbetar systematiskt med att minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan och att ständigt förbättra vår insikt i hur och på vilket sätt vi kan påverka miljön till det bättre. Vi uppfyller lagar och förordningar samt samarbetar med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål.

Våra medarbetare skall ha god miljökunskap som aktualiseras regelbundet, genom utbildning.

Våra leverantörer skall arbeta systematiskt och utifrån ett livscykelperspektiv för att minska sin verksamhets eventuella negativa miljöpåverkan, såsom utsläpp och onödig resursförbrukning, och ständigt förbättra sin miljöprestanda. Vårt minimikrav är att leverantören skall ha en miljöpolicy, ha en miljöansvarig, analysera och utvärdera sin verksamhets miljöpåverkan, sätta miljömål, mäta och följa upp sitt miljöarbete samt följa nationell miljölagstiftning.

Global Compact

FN:s Global Compact ber företag att anta, stödja och genomdriva tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljön och korruption inom den sfär de kan påverka.
Principerna i FN:s Global Compact har universell konsensus och bygger på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Riodeklarationen om miljö och hållbar utveckling, samt FN:s konvention mot korruption.

Global Compacts 10 principer

Mänskliga rättigheter

Princip 1:          Företag ska stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka.

Princip 2:         Försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetsvillkor

Princip 3:         Företag ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.

Princip 4:            Avskaffa alla former av tvångsarbete.

Princip 5:            Avskaffa barnarbete.

Princip 6:            Inte diskriminera vid anställning och yrkesutövning.

Miljö

Princip 7:            Företag ska stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem.

Princip 8:            Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.

Princip 9:            Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Korruption

Princip 10:       Företag ska arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning, muta och bestickning.