Hållbarhet

Palliance Group AB, med dotterbolagen Palliance AB och Palliace AS arbetar enligt ett kvalitets- och miljöledningssystem som uppfyller kraven i ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 och ISO 45001:2018.

Palliance skall aktivt minska sin klimatpåverkan och arbeta för en cirkulär värdekedja och öka medvetenheten hos såväl leverantörer och kunder som i den egna organisationen. Palliance skall ligga i framkant och kontinuerligt driva utvecklingen av hållbara produkter, för kunden, slutanvändaren och för planeten.

Vi skall ständigt sträva efter att minska vår negativa påverkan på miljön. Utifrån miljöpolicyn, och med hjälp vår årliga miljöutredning och hållbarhetsrapport, identifieras och analyseras de områden där vår verksamhet har störst miljöpåverkan. Utifrån analysen sätter vi miljömål som följs upp årligen.

Palliance arbetar systematiskt för att identifiera produkter av högsta kvalitet med minsta möjliga total-påverkan på miljön. Här påverkar såväl våra leverantörers produktion som val av råvaror samt arbete med minimering av svinn och förstås även återbruk och återvinning.

Vår ambition är att så långt det är möjligt och i samverkan med tillverkare, leverantörer och kunder alltid så snabbt som möjligt fasa ut miljö- och hälsopåverkande ämnen, till fördel för minsta möjlliga miljö- och hälsopåverkan, med fokus på val av rätt material och på spårbarhet.

Palliance väljer alltid leverantörer efter deras förekomst av certifierat ledningssystem för kvalitets, miljö- och hållbarhetsarbete, produktionssätt, logistisk effektivitet, geografisk belägenhet samt miljöpåverkan från varor/tjänster. En förutsättning för samarbete är att leverantören efterlever kraven i Palliances uppförandekod. En annan förutsättning är att leverantören inte finns med på EU:s sanktionslista, något som kontrolleras innan uppstart av varje samarbete samt löpande årligen.

Våra strategiska leverantörer är alla internationellt ledande på sina områden. Leverantörerna har valt samarbeta med Palliance p.g.a. vår erfarenhet och vårt fokus på att leverera enbart kvalitetsprodukter och på att utbilda våra kunder.

Vi är noggranna med hur vi väljer våra leverantörer och väljer främst våra partners med utgångspunkt i våra egna värdegrunder och en systematisk leverantörsbedömning.

Såväl vid inköp som vid nya investeringar utgår vi alltid ifrån arbetssättet ”Bästa möjliga teknik”, som innebär att vi, när så är möjligt, alltid väljer det mest miljövänliga alternativet. Vid inköp utgår Palliance också, i möjligaste mån, från ett livscykelperspektiv, där möjlig miljöpåverkan av de produkter som skall köpas in bedöms ur ett livscykelperspektiv

Palliances miljöpolicy

Palliance AB är ett privat bolag med verksamhet i Sverige och Norge. Kärnverksamheten inkluderar utveckling, produktion, försäljning och leverans av diagnostiklösningar, säkra hygienlösningar och medicinska hjälpmedel, i samarbete med leverantörer i Europa, USA och Kina/Asien.

Bolaget skall bedriva säker, miljöoptimerad och kvalitativ utveckling, hantering och försäljning av produkter. Den resursförbrukning och de utsläpp som genereras i och av verksamheten skall begränsas till ett minimum.  Användande av förpackningsmaterial skall minimeras. Transporter skall optimeras ur ett miljöperspektiv. Närproduktion skall premieras och ett skifte skall ske, från produktion i Asien/USA till produktion i Europa.

Palliance skall föra dialog med sina leverantörer i syfte att reducera miljöpåverkan och resursförbrukning i våra produkters livscykel. Företaget skall enbart arbeta med tillverkare och leverantörer som uppfyller lokala och internationella miljökrav och miljölagstiftning.

Företaget skall regelbundet utbilda alla medarbetare inom miljöfrågor, i syfte att upprätthålla en hög miljömedvetenhet i bolaget samt skapa bästa möjliga förutsättningar att, tillsammans, nå våra miljömål.

 

Exempel på leverantörs- och produktval

 

Funke Medical GmbH

Funke Medical GmbH är en tysk, kvalitets- och miljöfokuserad tillverkare, etablerad 1988. Funke tillverkarhögkvalitativa medicinska lösningar för sittande, liggande och positionering av patienter, i form av trycksårsavlastande madrasser och sittdynor samt positioneringshjälpmedel.

Tillverkningen sker på tre platser, med en total produktionsyta på 17 800 m2, i Raesfeld, i Nordrhein-Westfalen. Produkterna tillverkas uteslutande i Tyskland.

Funke Medical GmbH är marknadsledare inom området för decubitusprofylax och -terapi för hemvård i Tyskland. Det är ett internationellt operativt företag som har långvariga affärsrelationer med över 1 400 kunder från medicinsk handel och kliniker såväl inom Tyskland som utomlands.

Med certifieringen enligt DIN EN ISO 13485 är Funke Medical GmbH auktoriserad att tillverka medicinska produkter och att sälja dem i enlighet med relevant lagstiftning.

Internt säkerställs kvaliteten av en kvalitetsansvarig, en säkerhetsansvarig enligt 30 § Medicin-tekniska produkter (MPG) samt en compliance-ansvarig enligt EU- Förordningen om Medicin-tekniska produkter (MDR 2017/745).

Funke Medical GmbH utmärker sig genom hög medicinsk kompetens, kontinuerligt hög kvalitet och pålitlig leveransförmåga.

Funke har ett strategisk fokus på sitt miljöansvar och har implementerat ett antal aktiviteter och åtgärder för att minimera sin miljöpåverkan:

1. Minimering och återvinning av materialspill

FUNKE Medical har utvecklat sin produktionsprocess så att spillet av skum hålls till ett absolut minimum (ca 5 %). Allt spill säljs och förvandlas till ljuddämpande material för mattor, vilket innebär att 100 % används eller återvinns.

2. Hållbara förpackningar

FUNKE Medicals sittdynskartonger (HEEL PROTECT®) är gjorda av s.k. ”gräspapper”. Gräspappret består av naturfibrer som är biologiskt nedbrytbara. Gräset som används för produktion av ”gräspapper” är en snabbväxande, hållbar råvara som kommer från tidigare outnyttjade grönområden, så kallade kompensationsområden. Ur ett livscykelperspektiv krävs betydligt mindre vatten för framställning av ”gräspapper” relativt pappersmassa och framställningen ger betydligt lägre CO2-utsläpp och minimerar dessutom förbrukningen av trä. Bläcket som används för märkning av kartongerna är vattenlöslig, ofarlig och kan återvinnas med kartongen.

3. Minimering av plast

Tack vare förpackningen HEEL PROTECT® behöver sittdynorna inte förpackas i plast utan läggs direkt i pappersförpackningen, som sedan förseglas miljöeffektivt. På så sätt sparas 6 ton plastfolie per år och underlättas återvinningen av kartongen.

4. Egenproducerad energi

Sedan 2012 genererar FUNKE Medical 250 000 kWh el från solenergi med hjälp av 4 solcellssystem. Den producerade mängden täcker cirka 65 % av verksamhetens hela energikonsumtion. Detta innebär att ca. 130 ton mindre CO2 släpps ut i miljön årligen.

5. Klimatvänliga madrasser

FUNKE Medicals GREENLINE-madrasser är gjorda av ECOLAST®-skum. Jämfört med konventionella decubitusterapimadrasser (standardskummadrasser eller växeltrycksmadrasser) har de ca. 22 %* mindre CO2-utsläpp.

6. Transport

FUNKE erbjuder möjlighet för direkttransport till slutkund, i syfte att minimera onödiga utsläpp. FUNKE Medical använder den globala transportören DPD Group för sina transporter. DPD Group är ett globalt företag med mycket höga miljökrav och högt ställda miljö- och hållbarhetsmål.